Tietosuojaseloste Terhin Helmi

Henkilötietolaki (523/1999) 10​§ ja 24§

Rekisterinpitäjä  – Terhin Helmi / Terhi Tamminen’

Yhteyshenkilö – Terhi Tamminen terhi@terhinhelmi.fi +358 40 5812801

Rekisterin nimi – Terhin Helmi asiakas/potilasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja kerätään ja käytetään hierontapalvelun potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen ja Terhin Helmen ja asiakkaan välistä viestintää varten.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin merkitään asiakkaan henkilötiedot; etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, terveydentila; perussairaudet ja lääkitys, muut terveydelliset hierontaan vaikuttavat seikat, kuten raskaus ja sen kesto, hierontaan tulon syy, tutkimisessa havaitut seikat, hoidon toteutus ja ohjaus, hieronnan aikana havaitut ja asiakkaan kertomat hoitoon liittyvät asiat, työhön, harrastuksiin, liikkumiseen liittyvät asiat, joilla on merkitystä hoidon kannalta.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaan yhteydenotto, asiakastietolomake, alkuhaastattelu, hoidon aikana asiakkaalta saadut hoitoon liittyvät tiedot ja hierojan havainnot.

Tietojen luovutus: Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan kirjallista lupaa. Tiedot on tarkoitettu hierojan käyttöön. Tietoja luovutetaan viranomaisille lain sallimissa rajoissa. Tietoja luovutetaan pääsääntöisesti kopioina tai lausuntoina ja luovutuksesta ja sen perusteesta tehdään merkintä asiakasrekisteriin.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojaus: Asiakasrekisteriä ylläpidetään manuaalisesti ja se säilytetään lukitussa tilassa.

Tarkastusoikeus: Pääsääntöisesti asiakkaalla on oikeus tarkistaa asiakasrekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Pyyntö lähetetään kirjallisena sähköpostitse osoitteeseen terhi@terhinhelmi.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö korjauksesta tulee tehdä sähköpostitse terhi@terhinhelmi.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Laadittu Espoossa 1.2.2017, päivitetty 24.5.2018